Viešieji pirkimai

MARIJAMPOLĖS LAISVALAIKIO IR UŽIMTUMO CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2015-10-05 Nr. V-12

Marijampolė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  85 straipsnio 2 dalimi ir Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“:

  1. T v i r t i n u Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro supaprastintų viešųjų pirkimų  taisykles (pridedama).
  2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės galioja pirkimams, pradėtiems po taisyklių paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
  3. P a v e d u Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, per 3 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, paskelbti šį įsakymą ir supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro interneto tinklalapyje www.mluc.lt.
  4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios, Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro direktoriaus 2014 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. V-2 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“.

 

Direktorius                                                                                                       Kęstutis Petraška

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

ĮSAKYMAS DĖL 2016 METŲ PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2016 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS